Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Nyhende for Fruktnerdar

DyrkSmart er avslutta

Prosjektet er no gjennomført innanfor budsjettert kostnadsråme på NOK 4 461 000 og med alle aktivitetar gjennomført og alle delmål på plass. Prosjektet trong 4 månader utover planlagd tidsråme for å verta ferdig med alle aktivitetar.

Fullstendig sluttrapport finn du under Arkiv (toppmenyen).

Meir informasjon

Profesjonelle arbeidslag

Fruktlagera har ofte (og aukande) etterspurnad etter arbeidshjelp til arbeidsoppgåve i samband med fruktproduksjon og vurderer om ein skal tilby sal av denne type tenester .

Meir informasjon

Studietur økologisk frukt - frå vest til aust

Studietur for økologiske og konvensjonelle fruktprodusentar for å la seg inspirere og auke kunnskapen sin. Deltakarane vil møte etablerte økologiske fruktdyrkarar i ulike fruktdistrikt i Noreg.

Meir informasjon

Kurs - pollineringsretta birøkt

Kurset for deg som vil starte med birøkt for pollinering i eigne hagar/felt eller deg som har bier og vil utvida med utleige av kuber til pollinering.

Meir informasjon

Kartlegging på nett

Gjennom prosjektet DyrkSmart skal fruktlagera kartleggja kva planar alle produsentane har med omsyn på produksjon og framtidige investeringar.

Meir informasjon

Økologisk på Facebook

Gunnhild Jåstad i Føregangsfylket for Økologisk frukt melder at det er oppretta ei Facebookside med diverse nyhende om økologisk frukt.

Meir informasjon

Praksisplass i Sør-Tyrol

DyrkSmart og Norsk Fruktrådgiving Hardanger har i samarbeid med rådgjevingstenesta (www.beratungsring.org) i Sør-Tyrol oppretta eit tilbod om å formidla praksisplassar i fruktdistriktet i nord-Italia.

Meir informasjon

Økologisk nytt

Føregangsfylka har laga ei eiga nettside.


Meir informasjon

Presseklipp

Som eit resultat av pressekonferanse 25. juni 2014 (sjå eigen omtale) fekk prosjektet god omtale i alle tre lokalavisene

Meir informasjon

Pressekonferanse 25. juni

Pressekonferanse på Utne 25. juni. Frå DyrkSmart med samarbeidspartnarar møtte 16 personar og frå pressa møtte Hordaland, Hardanger Folkeblad og Hordaland Folkeblad. Presentasjonar er no lagt ut.

Meir informasjon

Kurs i Fruktklient III

Kunnskap om bruk av fruktklienten er viktig for alle medlemmer i fruktlagera i Hardanger. Vi tilbyr derfor nok eit kurs, kostnadsfritt for deltakarane. Dette kurset vert truleg det siste i 2014 og ein oppmodar alle om å nytta denne sjansen.

Meir informasjon

Gardsbesøk IV

Det er no gjennomført ca 80 gardsbesøk.

Meir informasjon

Økologisk

Informasjon om økologisk dyrking

Meir informasjon

Kurs i Gjødselvatning

Kurs i gjødselvatning på Utne 4. februar 2014 med 45 deltakarar. Presentasjonar er no lagt ut.

Meir informasjon

God Jul med DyrkSmart-film

Me ynskjer alle ei god jul og eit godt nyttår og skulle du få få ei ledig stund i jula kan du kosa deg med DyrkSmart-filmen

Meir informasjon

Kurs i gjødselvatning

Kurs i Gjødselvatning den 4. februar 2014 på Hardanger Folkemuseum, Utne

Meir informasjon

Gardsbesøk III

Første halvdel av 2013 vart det gjennomført 45 gardsbesøk.

Meir informasjon

Gardsbesøk på Valland

3.oktober var me på Gardsbesøk hos Karin og Gjermund Valland

Meir informasjon

DyrkSmart film

No er opptaka til DyrkSmart filmen byrja

Meir informasjon

Saft- og siderfestival 12. oktober

12. oktober var me på Saft- og siderfestival i Øystese med konkurranse og brosjyrar.

Meir informasjon

Planting og oppstøttingssystem

Her er ein manual for nyplanting og oppstøttingssystem

Meir informasjon

Langtidsleige av jord II

Første avtale om langtidsavtale om jord er no inngått.

Meir informasjon

Statusrapport juni 2013

Styringsgruppa har utarbeidd rapport for arbeidet som er utført i prosjektet til dato

Meir informasjon

Litt presseklipp

Prosjektet er nyleg omtala både i lokal presse og i utanlandske tidsskrift

Meir informasjon

Sparebanken Vest - ny samarbeidspartnar

Styringsgruppa i DyrkSmart er særs nøgd med at Sparebanken Vest no har valt prosjektet vårt som eit av sine satsingsområde for utvikling av samfunns- og næringslivet i Hardanger og på Vestlandet. Sparebanken Vest vil i tillegg til direkte finansiell støtte bidra med kompetanse inn i prosjektet innan finansieringsløyingar, marknadsføring og PR/kommunikasjon. Banken går også inn med ressurspersonar i styringsgruppa og prosjektgruppa.

Meir informasjon

Grøn vekst i Norge

Sentrale aktørar har no utarbeidd ein ny rapport om grøn vekst i Norge med forslag til mange tiltak for å fremja auka fruktproduksjon

Meir informasjon

Langtidsleige av jord

Det er no utarbeida eit forslag til avtale for langtidsleige av jord.

Meir informasjon

Kurs i Fruktklient II

På oppmoding vert det nå arrangert kurs i Fruktklienten den 11. april kl. 18.30 på Fjordfrukt. Der er ikkje planlagt fleire kurs i 2013.

Meir informasjon

Fruktkalkylar

NILF (Norsk Insttutt for Landbruksforskning) har utvikla kalkylar for deler av fruktproduksjonen.

Meir informasjon

Kurs i Fruktklient

På oppmoding vert det nå arrangert kurs i Fruktklienten. Kursstader er Utne (4. mars), Nå (5. mars), Lofthus (6. mars), Ulvik (14. mars) og Øystese (15. mars).

Meir informasjon

Gardsbesøk II

Me har no mottatt 37 påmeldingar til gardsbesøk. Lageret vil kontakta desse løpande og me har som mål å få besøkt alle i løpet av april.

Meir informasjon

Opna for import av epletre

LMD melder at det vert no opna for import av plantemateriale av kjernefrukt til kommersielle fruktdyrkarar.

Meir informasjon

Avsparkmøte

Avsparkmøtet den 16. januar 2013 på Hotel Ullensvang hadde 110 deltakarar og vart opna av ordførar Solfrid Borge. Hovudpunkta og nokre av innlegga finn du på neste side.

Meir informasjon

Gardsbesøk

Gardsbesøka startar opp i veke 5. For påmelding og meir detaljer les her.

Meir informasjon

Produsentmøte på Ullensvang Hotel

16. januar , På Ullensvang Hotel, vil det verta avsparkmøte for DyrkSmart prosjektet. Les meir for påmelding og program.

Meir informasjon

Nå Fruktlager er med i DyrkSmart

Nå Fruktlager har i styremøte den 20. desember 2012 takka ja til å verta med i DyrkSmart og Eva Aga Baas vert nytt medlem i styringsgruppa.

Meir informasjon

Orientering Ullensvang Heradsstyre

17. desember vil Magnus Opedal og Sjur Ove Svartveit orientera Ullensvang Heradsstyre om DyrkSmart prosjektet.

Meir informasjon

Orientering Ulvik Heradsstyre

12. desember vil Leif Øye orientera Ulvik Heradsstyre om DyrkSmart prosjektet

Meir informasjon